12.04.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια επιχρισμένου Εκτυπωτικού Χαρτιού


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια επιχρισμένου Εκτυπωτικού Χαρτιού ποιότητας VELVET, ILLUSTRATION, μη επιχρισμένου Χαρτιού Γραφής OFFSET, καθώς και FSC πιστοποιημένου, για τις παραγωγικές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 115.673,04 ευρώ άνευ ΦΠΑ (143.434,57ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (VELVET, ILLUSTRATION, ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΗΣ OFFSET)
Α/Α Περιγραφή  είδους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ (€)
Α1 Χαρτιά Velvet και Illustration 90 g/m2 5.760 1,52 8.755,20 10.856,45
Α2 Χαρτιά Velvet και Illustration 100-170 g/m2 30.960 1,50 46.440,00 57.585,60
Α3 Χαρτιά Velvet και Illustration 200-300 g/m2 14.400 1,54 22.176,00 27.498,24
Α4 Χαρτιά Velvet και Illustration 350-400 g/m2 3.600 1,56 5.616,00 6.963,84
Α5 Χαρτιά τύπου Γραφής 80-120 g/m2 14.040 1,40 19.656,00 24.373,44
Α6 Χαρτιά τύπου Γραφής 140-300 g/m2                  360 1,50 540,00 669,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.183,20 127.947,17

 

ΟΜΑΔΑ Β’ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  FSC CoC (Chain of Custody)
Α/Α Περιγραφή ομάδας / είδους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ (€)
Β1 Χαρτιά Velvet και Illustration 100-170 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
2.880 1,50 4.320,00 5.356,80
Β2 Χαρτιά Velvet και Illustration 200-300 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
3.600 1,54 5.544,00 6.874,56
Β3 Χαρτιά Velvet και Illustration 350-400 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
864 1,56 1.347,84 1.671,32
Β4 Χαρτιά τύπου Γραφής 80-120 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
720 1,40 1.008,00 1.249,92
Β5 Χαρτιά τύπου Γραφής 140-300 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
180 1,50 270,00 334,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.489,84 15.487,40

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μία από τις ομάδες ξεχωριστά.

Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΚΑΕ: 2401000624

CPV: 30197630-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: αρ. πρωτ. 1785 για το έτος 2024, με ΑΔΑΜ 24REQ014543602 και ΑΔΑ 6Θ05ΟΡ9Υ-ΣΜ5

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Έγκρισης: αρ. πρωτ. 1786 για το έτος 2025, με ΑΔΑΜ 24REQ014543660 και ΑΔΑ 9NΘΖOΡ9Y-ΔO.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης: EL 522

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά ομάδα.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10.05.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 16.05.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με την κα Ιωακείμ (εσωτ. 202), fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.