18.09.2019 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού με πιστοποίηση FSC CoC (Chain of Custody)  για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ που έχει τις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

 

Οι ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες και ο  ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως :

Α/Α Περιγραφή  είδων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
1 Χαρτιά Velvet και Illustration 100-170 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
40.000 0,9400 € 37.600,00 € 46.624,00 €
2 Χαρτιά Velvet και Illustration 200-300 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
11.750 0,9600 € 11.280,00 € 13.987,20 €
3 Χαρτιά Velvet και Illustration 350 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
800 1,0000 € 800,00 € 992,00 €
4 Χαρτιά τύπου Γραφής 80-140 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
6.000 1,0200 € 6.120,00 € 7.588,80 €
5 Χαρτιά τύπου Γραφής 160-300 g/m2
με πιστοποίηση FSC Chain of Custody
4.000 1,0500 € 4.200,00 € 5.208,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 € 74.400,00 €

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μόνο για το σύνολο  της προμήθειας. Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη της προμήθειας ή για μέρος αυτής  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

CPV:  30197630-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : A.Δ.Α: 7Ζ2ΓΟΡ9Υ-ΟΡ8

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL 303

Κωδικός ΝUTS Τόπου εκτέλεσης της σύμβασης : EL 522.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προυπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 12:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226) ή την κα Ιωακείμ Βενετία (εσωτ 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ