21.01.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια επιχρισμένου Εκτυπωτικού Χαρτιού ποιότητας VELVET, ILLUSTRATION, μη επιχρισμένου Χαρτιού Γραφής OFFSET, καθώς και FSC πιστοποιημένα, για τις παραγωγικές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 188.820,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (234.136,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως: