12.04.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αραβοσιτέλαιου, ηλιελαίου


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αραβοσιτέλαιου, ηλιελαίου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων και μαγειρικού λίπους σε συσκευασία 400 γραμμαρίων,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε ΑΤΤΙΚΗ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΘΗΒΑ.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί:

  1. Για για το ελαιόλαδο και το αραβοσιτέλαιο με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης  και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους ανά 5λιτρο, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, ανά τμήμα.
  1. Για το ηλιέλαιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά 5λιτρο και για το μαγειρικό λίπος η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τεμάχιο των 400 γραμμαρίων ανα τμήμα

H εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των 128.550,19 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (145.261,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1. ΤΜΗΜΑ 1- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 69377,00 9019,01 78396,01
2. ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34367,40 4467,76  38835,16
3. ΤΜΗΜΑ 3- ΛΑΡΙΣΑ 7594,40 987,27 8581,67
4. ΤΜΗΜΑ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5768,04 749,85 6517,89
5. ΤΜΗΜΑ 5-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8301,80 1079,23 9381,03
6. ΤΜΗΜΑ 6-ΘΗΒΑ 3141,55 408,40 3549,95
ΣΥΝΟΛΑ 128.550,19 16711,52 145261,71

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για 12 μήνες ή έως την εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού όποιο από τα δυο επέλθει πρώτο.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  Κ.Α.Ε: 649100000  με  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  2024-2025  του Φορέα  και συγκεκριμένα:

Tον προϋπολογισμό του έτους 2024 κατά το ποσό των 74.906,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Tον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά το ποσό των 70.355,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.1871/01.04.2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014503653, ΑΔΑ 6Η70ΟΡ9Υ-ΝΞΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1871  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 1872/29.03.2024(ΑΔΑΜ 24REQ014503747, ΑΔΑ ΨΙΝ7ΟΡ9Υ-Ο3Ο) για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025.

Το υπό προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων:

CPV :15411110-6 (Ελαιόλαδο)

CPV: 15621000-7 (Αραβοσιτέλαιο & Ηλιέλαιο)

CPV:15411100-3  (Φυτικά Έλαια)

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Περιοχής εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 30, EL612, EL 522. EL543, EL653,EL641

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, ανά τμήμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Παπακωνσταντίνου(εσωτ 226) & κα. Ιωακείμ (εσωτ 202) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.