08.02.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης για τους θεραπευόμενους των Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.834,80 ευρώ προ ΦΠΑ (110.155,15 ευρώ με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε ομάδες, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΕΩΣ 24%
1 ΟΜΑΔΑ Α – ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 42.875,70 53.165,87
2 ΟΜΑΔΑ Β – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΒΑΛΑ) 31.759,70 39.382,03
3 ΟΜΑΔΑ Γ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ) 2.569,30 3.185,93
4 ΟΜΑΔΑ Δ – ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ) 2.617,50 3.245,70
5 ΟΜΑΔΑ Ε – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 4.290,00 5.319,60
6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ 4.722,60 5.856,02
ΣΥΝΟΛΑ 88.834,80 110.155,15

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω  ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 6491090000 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025 του Φορέα και συγκεκριμένα:

  • Τον προϋπολογισμό του έτους 2024 κατά το ποσό των 66.935,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ (83.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
  • Τον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά το ποσό των 21.899,32 ευρώ άνευ ΦΠΑ (27.155,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:

  • H απόφαση με αρ. πρωτ. 424/17-01-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014179487, ΑΔΑ ΨΕΚ4ΟΡ9Υ-29Τ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024.
  • H απόφαση με αρ. πρωτ. 425/17-01-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014179513, ΑΔΑ 6ΜΖ6ΟΡ9Υ-ΝΡΛ) για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 33700000-7

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Περιοχών εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά Ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/2/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 29/2/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ. 230 ή 226) ώρες 09.00-15.00.