14.12.2018 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης (α’ ύλες) διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ που έχει τις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 200.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ