16.11.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης ( χαρτικά ) & αναλωσίμων τροφοδοσίας  για τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για διάστημα  ενός (1) έτους με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής. 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 132.948,99 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (164.856,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ