11.12.2018 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών και αναλώσιμων τροφοδοσίας


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης ( χαρτικά ) & αναλωσίμων τροφοδοσίας  για τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για διάστημα  ενός (1) έτους με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική συμβατική αξία 134.012,30 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , (166.175,25 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και   όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ