08.02.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων τροφοδοσίας και χαρτικών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αναλώσιμων τροφοδοσίας και χαρτικών για τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 174.076,35 ευρώ προ ΦΠΑ (215.854,67 ευρώ με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε ομάδες, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΕΩΣ 24%
1 ΟΜΑΔΑ Α – ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 88.146,65 109.301,85
2 ΟΜΑΔΑ Β – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 55.262,10 68.525,00
3 ΟΜΑΔΑ Γ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5.965,60 7.397,34
4 ΟΜΑΔΑ Δ – ΗΠΕΙΡΟΣ 4.342,70 5.384,95
5 ΟΜΑΔΑ Ε – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8.558,60 10.612,66
6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ 11.800,70 14.632,87
ΣΥΝΟΛΑ 174.076,35 215.854,67

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω  ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΚΑΕ 6408990000 και 6408990024 με σχετική πίστωση 215.854,67 του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024, 2025 του Φορέα και συγκεκριμένα:

  • Για τον προϋπολογισμό του έτους 2024: Τον ΚΑΕ 6408990000 κατά το ποσό των 142.195,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και τον ΚΑΕ 6408990024 κατά το ποσό των 2.134,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • Για τον προϋπολογισμό του έτους 2025: Τον ΚΑΕ 6408990000 κατά το ποσό των 71.097.54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 6408990024 κατά το ποσό των 426,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:

  • H απόφαση με αρ. πρωτ. 426/17-01-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014179657, ΑΔΑ 69Δ7ΟΡ9Υ-Μ73) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024.
  • H απόφαση με αρ. πρωτ. 427/17-01-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014179692, ΑΔΑ Ρ4ΥΡΟΡ9Υ-7Η0) για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025.

Το προς προμήθεια είδος  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39220000-0 & 33700000-7

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Περιοχών εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά Ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/2/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 1/3/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ. 230 ή 226) ώρες 09.00-15.00.