06.06.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών νέας έκδοσης βάσης δεδομένων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια  αδειών νέας έκδοσης βάσης δεδομένων enterprice edition (rdbms oracle enterprice edition 2 & weblogic server standard edition) για ένα (1) έτος – υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης βάσης δεδομένων & μετάπτωσης ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ στις υποδομές H-cloud.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα  50.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας .

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης προμήθειας , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΑΕ: 6103010000,

(CPV): 48600000-4 (Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων & Λειτουργικών συστημάτων), 72320000-4 (Υπηρεσίες Βάσης δεδομένων).

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με Α.Δ.Α: ΨΨΓΝΟΡ9Υ-Ζ9Τ Και ΑΔΑΜ 24REQ014861186

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.000,00 ευρώ, η οποία ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  24.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Ιωακείμ   (εσωτ. 202),  fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.