05.05.2023 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν κατά αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του Ν4412/2016  α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του Ν. 4430/2016, εφόσον πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 185.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (229.400,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ-ΝΟΜΟΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1. ΤΜΗΜΑ 1- ΑΤΤΙΚΗ 126.000,00 156.240,00
2. ΤΜΗΜΑ 2 – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 59.000,00 73.160,00
  ΣΥΝΟΛΑ 185.000,00 229.400,00

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών για όλες τις παραπάνω ομάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένη ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος παροχής των υπηρεσιών ανά τμήμα , όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

CPV:   90919200-4      ΚΑΕ: 6207015000 , 6207015024

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL 303

Κωδικός ΝUTS Τόπου εκτέλεσης της σύμβασης :EL 30, EL 52

 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ.  2319 (ΑΔΑΜ 23REQ012606609 , ΑΔΑ ΨΗΡΒΟΡ9Υ-ΨΣ8), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 2323 (ΑΔΑΜ 23REQ012606708, ΑΔΑ ΨΡΔΕΟΠ9Υ-ΒΩΒ) , για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024.

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προυπολογισθείσας αξίας ανά τμήμα χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  23.05.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29.05.23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με την κα. Ιωακείμ (εσωτ. 202),  fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.