09.07.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κλάδου Πυρός-Πλημμύρας & Σεισμού


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ & ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Εκτιμώμενη συμβατική αξία: 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για όλες τις υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, ήτοι 24 μήνες και το χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή και λήγει με την πάροδο των 24 μηνών.

 ΚΑΕ: 62.05.010000

CPV: 66515100-4

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 3434/03.07.2024 ΑΔΑ: Ρ02ΔΟΡ9Υ-Σ3Ω, ΑΔΑΜ: 24REQ015070148 για το οικονομικό έτος 2024

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Έγκρισης: 3435/03.07.2024 AΔΑ: 9ΔΝΑΟΡ9Υ-ΟΕΖ ΑΔΑΜ: 24REQ015070185 για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.07.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 31.07.2024 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με την κα Ιωακείμ (εσωτ. 202), fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.