22.12.2017 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων  ειδών καθαριότητας  για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους, με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, ανά ομάδα.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική συμβατική αξία 88.965,48 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , (110.317,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης