21.12.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 84.691,70 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 105.017,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1. ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 41.335,50 51.256,02
2. ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 21.588,60 26.769,86
3. ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ) 3.833,40 4.753,42
4. ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ) 3.281,80 4.069,43
5. ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 6.567,50 8.143,70
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 8.084,90 10.025,28
ΣΥΝΟΛΑ 84.691,70 105.017,71

 

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις παραπάνω ομάδες  όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί Προγράμματα/Μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες ομάδες / ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα. Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε Ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας στον εκάστοτε ανάδοχο συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

CPV: 39830000-9

ΚΑΕ: 64.08.010000, 64.08.010024

Απόφαση Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης 4294/02-12-2020, με ΑΔΑ: ΨΡΧΨΟΡ9Υ-ΤΙΧ και ΑΔΑΜ 20REQ007789386.

NUTS: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά Ομάδα.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 21/1/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993-6, κο Παπαϊωάννου (εσωτ. 230) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: