21.04.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για εκτυπωτικό χαρτί στη Θεσσαλονίκη


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού (velvet, illustration, μη επιχρισμένο χαρτί γραφής offset) για την παραγωγική μονάδα Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ +ΧΡΩΜΑ που έχει τις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 152.260,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (188.802,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μόνο για το σύνολο των ειδών  της προμήθειας. Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη της προμήθειας ή για μέρος αυτής, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

CPV:  30197630-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : A.Δ.Α: : ΨΗ91ΟΡ9Υ-3ΞΒ    

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL 303

Κωδικός ΝUTS Τόπου εκτέλεσης της σύμβασης : EL 522.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προυπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  08/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

 

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.