30.01.2024 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση εφαρμογών υποσυστημάτων πληροφοριακού συστήματος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του Πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του  δικαιώματος προαίρεσης,  ανέρχεται στο ποσό των 166.160,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2024-2026, ως εξής:

  • Tον προϋπολογισμό του έτους 2024 κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α (74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
  • Tον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά το ποσό των 67.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α (83.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
  • Tον προϋπολογισμό του έτους 2026 κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α (8.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΚΑΕ: 6103010000        CPV:   72267100-0

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με Α.Δ.Α: ΨΞΟΝΟΡ9Υ-Λ59 Και ΑΔΑΜ 24REQ014173794

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης  με Α.Δ.Α: 6Ω9YOΡ9Y-Ψ86 Και ΑΔΑΜ 24REQ014173883

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.340,00 ευρώ, η οποία ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  16.02.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 22.02.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Ιωακείμ   (εσωτ. 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.