16.06.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων τροφοδοσίας και χαρτικών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια αναλώσιμων τροφοδοσίας και χαρτικών για τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ για ένα (1) έτος.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 191.318,84 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (237.235,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1. ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 101.703,51 126.112,35
2. ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 52.179,85 64.703,01
3. ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ) 8.742,71 10.840,96
4. ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ & ΙΟΝΙΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) 4.999,60 6.199,51
5. ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 13.192,04 16.358,13
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 10.501,13 13.021,40
  ΣΥΝΟΛΑ 191.318,84 237.235,36

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μία από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

 

ΚΑΕ: 64.08.990000 & 64.08.990024

CPV: 39220000-0 & 33700000-7

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 2446/31-05-2022, ΑΔΑΜ 22REQ010669387, ΑΔΑ 6Κ9ΕΟΡ9Υ-Α0Ζ (για το έτος 2022)

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Έγκρισης: 2447/31-05-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010669410, ΑΔΑ ΨΦΗ0ΟΡ9Υ-ΒΟ1 (για το έτος 2023)

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά ομάδα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/7/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 5/7/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με τον κο Παπαϊωάννου Γιώργο (εσωτ. 230), fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.