22.06.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτήρια του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, ανά τμήμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν κατά αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του Ν4412/2016  α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του Ν. 4430/2016, εφόσον πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,  ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (204.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 6207015000   σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 .

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2657/15-06-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010751751, ΑΔΑ ΩΜΨ7ΟΡ9Υ-Ι63)

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 2658/15-06-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010751751, ΑΔΑ ΨΒ9ΛΟΡ9Υ-Ψ2Λ)

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών για όλα τα τμήματα («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένο τμήμα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος παροχής των υπηρεσιών ανά τμήμα , όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ-ΝΟΜΟΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1. ΤΜΗΜΑ 1- ΑΤΤΙΚΗ 114.328,50€ 141.767,34
2. ΤΜΗΜΑ 2 – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)   50.671,50€   62.832,66
  ΣΥΝΟΛΑ 165.000,00€ 204.600,00

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:  CPV 90911200-8.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  11.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Ιωακείμ   (εσωτ. 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.