18.08.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 52.000 τεμαχίων, για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων των Μονάδων του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους», με μονομερές δικαίωμα του ΚΕΘΕΑ την παράταση έως και 3 μήνες προς απορρόφηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (52.884,00 € εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων ).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 64.91.000000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 .

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:
H απόφαση με αρ. πρωτ. 3201/14/07/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010965213, ΑΔΑ ΨΥΞΑΟΡ9Υ-2ΩΤ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α καταχώρησης 1/3201 στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

H απόφαση με αρ. πρωτ. 3202 (ΑΔΑΜ 22REQ010965296, ΑΔΑ Ψ1ΖΒΟΡ9Υ-ΔΜ0) για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 1/3202 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15811511-1 .
NUTS περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης: NUTS: EL30

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Oι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής.

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993- 6, κα. Ιωακείμ (εσωτ 202) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00 ή με την κυρία Καραπάνου Μαρία στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο τηλέφωνο 2105200800 (εσωτ 17215)

Αθήνα, 18/08/2022

O Πρόεδρος Δ.Σ ΚΕΘΕΑ

Χρήστος Λιάπης