24.05.2018 | Προμήθειες

Ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) για ένα έτος


To ΚΕΘΕΑ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 και σε συνέχεια του εγκεκριμένου αιτήματος ΚΥ-2018/181 18REQ003019929,  προτίθεται να αναθέσει σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  (Ε.Ξ.Υ.Π.Π) την παροχή  «Ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, καθώς και  τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης)  για ένα έτος» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά πεντακόσιους δέκα έξι (516) εργαζόμενους και έχει προϋπολογισμό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (10.887,10) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 13.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ