18.02.2020 | Προσλήψεις

Ανάρτηση οριστικών πινάκων για τη Γραμμή 1114 (μετά τη διαδικασία των ενστάσεων)


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν υποστήριξη/πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και την περαιτέρω παραπομπή όσων επιθυμούν, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων, στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα, με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη σε θεραπεία.

 Σε εκτέλεση του από 22.1.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 76/04.01.2019 (ΑΔΑ: 7ΧΦΣΟΡ9Υ-Φ3Ρ Αμοιβές Έμμισθων Ορισμένου Χρόνου – ΟΠΑΠ 2019) και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 74/04.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΔΨΟΡ9Υ-0ΥΞ Εργοδοτικές Εισφορές Ορισμένου Χρόνου – ΟΠΑΠ 2019)

 Προκήρυξε

 θέσεις για ένα (1) Ψυχίατρο και δύο (2) Ψυχολόγους και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες, καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη οι παρακάτω πίνακες:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (πριν τον υπολογισμό των Μονάδων του κριτηρίου της συνέντευξης)
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ