14.02.2024 | Προμήθειες

A’ Eπαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση/απεγκατάσταση ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανήματων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει A’ Eπαναληπτικό  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την «Προμήθεια, εγκατάσταση/ απεγκατάσταση ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανήματων διαιρούμενου τύπου και επιτοίχιας τοποθέτησης κατηγορίας 9.000 BTU-12.000BTU-18.000BTU-24.000BTU στον Ν.Αττικής, στον Ν.Θεσσαλονίκης, στον Ν.Αχαϊας  & στον Ν.Μεσσηνίας (Καλαμάτα)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 93.096,76 ευρώ άνευ ΦΠΑ (115.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 1409000000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 2024 .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 134/08.01.2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014126685, ΑΔΑ 6KYΞOΡ9Y-0OΓ) για την έγκριση  δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 42512200-0 & C.P.V: 42512000-8 κλιματιστικά μηχανήματα & κλιματιστικές εγκαταστάσεις

 NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: NUTS: EL30, EL52, EL65.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, ανά τμήμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08.03.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12.03.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Ιωακείμ (εσωτ. 202) κα Βλαχιώτη (εσωτ. 256) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.