30.06.2016 | Προμήθειες

Α’ Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί

Α’ Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την  παροχή ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 14.000 € προ ΦΠΑ (17.220,00 € με ΦΠΑ), ήτοι 8.610,00 € ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης ιατρού εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:      Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016.

CPV: 85147000-1 

ΚΑΕ:  6100

Κριτήριο κατακύρωσης της  Έρευνας Αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών μόνο για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα

Οι όροι της παρούσας έρευνας αγοράς  συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης