08.12.2021 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών, συντήρησης εξοπλισμού & λογισμικού συστήματος/υποδομής του Πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού & λογισμικού συστήματος/υποδομής του Πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ2 24 %, και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΚΑΕ: 6103010000        CPV:   50312600-1 .

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 4975/02-12-2021 με Α.Δ.Α: 6ΘΟΔ0Ρ9Υ-ΕΘΗ και

ΑΔΑΜ 21REQ009653908

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 1.000,00 ευρώ, η οποία ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  23.12.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29.12.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Ιωακείμ   (εσωτ. 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.