17.08.2021 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας στα μέλη του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό  για την   ανάδειξη τριών (3)  αναδόχων  (ένας ανά Ομάδα) για την προμήθεια  υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, για ένα (1) έτος,  ή/έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 28.665,00 ευρώ  προ ΦΠΑ, ήτοι 35.544,60  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2021-2022.

CPV : 85131000-6  ( Οδοντιατρικές Υπηρεσίες)

ΚΑΕ: 61.00.050000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: 9ΨΜΒΟΡ9Υ-ΘΛΝ,  ΑΔΑΜ : 21REQ009012604 & ΑΔΑ: 668ΩΟΡ9Υ-ΜΜΟ,  ΑΔΑΜ : 21REQ009012619

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους όρους συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς  με οποιονδήποτε τρόπο στη γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, ΤΚ 10437,  το αργότερο μέχρι στις 20.09. 2021 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr  και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τμήμα Δ/Ο, Μαρία Καραπάνου  τηλ 2105200800 (εσωτ.17215)  ώρες 10.00-15.00.