27.05.2019 | Προμήθειες

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τεμαχιστική μηχανή ξυλουργείου


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεμαχιστικής μηχανής για τις ανάγκες παραγωγής του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 85.000,00,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (105.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων ).

O χρόνος παράδοσης ορίζεται σε διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

CPV:  42642100-9.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : A.Δ.Α: : 6ΒΥ4ΟΡ9Υ-ΛΟΒ.

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL 303

Κωδικός ΝUTS Τόπου εκτέλεσης της σύμβασης : EL 522.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα ανέρχεται στο 2% του ποσού του προυπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

www.promitheus.gov.gr

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΣυστημικόςΑριθμός : 74035

 

28/05/2019

10:00πμ

13/06/2019

13:00μμ

20/06/2019

12:00μμ

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κ. Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.