28.02.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υπηρεσιών διερμηνείας


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών  διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ώρα διερμηνείας. Προϋπολογισμός 31.920,00€ προ ΦΠΑ ήτοι (39.580,80€ με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020.

CPV:  79540000-1   (Υπηρεσίες Διερμηνείας)

ΚΑΕ: 61.00.990000

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: : 69Ζ6ΟΡ9Υ-6ΓΣ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στους όρους συμμετοχής.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες  θα εκτελούνται τμηματικά  καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος, και η παροχή τους από μέρους του Αναδόχου θα γίνεται κάθε φορά κατόπιν αντίστοιχης επικοινωνίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς,  με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, ΤΚ 10437,  το αργότερο μέχρι τις 12/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής , β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τμήμα Δ/Ο, Μαρία Καραπάνου  τηλ 2105200800 (εσωτ. 17215)  ώρες 10.00-15.00.