10.09.2015 | Προμήθειες

1 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή / δεσμίδα (500 φύλλων) για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη.

Ετήσιος προϋπολογισμός 16.260,16 ευρώ προ ΦΠΑ (20.000,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης