Θεσμικό πλαίσιο


Το ΚΕΘΕΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Θεσμικά όργανα του ΚΕΘΕΑ είναι η Γενική του Συνέλευση, το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ (ΣΠΟΚ), το επταμελές Διοικητικό του Συμβούλιο και ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ (ΠΔ 148/2007 , Nόμος 4139/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4638/2019).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΘΕΑ
Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού σε θέματα θεραπείας, εκπαίδευσης και άλλα συναφή με την αποστολή του ζητήματα. Η Συνέλευση αποφασίσει τον τρόπο ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης και διάθεσης κονδυλίων προς τον σκοπό αυτόν.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. και τα επίτιμα (τέως) μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΘΕΑ
Το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ (ΣΠΟΚ), με πρόεδρο τον διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, απαρτίζεται από τους επικεφαλής των επιμέρους λειτουργικών μονάδων και αποφασίζει για κεντρικά ζητήματα πολιτικής του Οργανισμού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΘΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕΘΕΑ, εκτός από αυτές που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία του είναι τριετής και άμισθη. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ διορίστηκε από τον Υπουργό Υγείας τον Νοέμβριο του 2019 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος
Χρήστος Λιάπης, ψυχίατρος

Αντιπρόεδρος:
Φωτεινή Λεομπίλλα, ΜΑ κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά-Υγεία»

Μέλη
Φωτεινή Τζαβέλλα, επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
με αναπληρωματικό μέλος την Ασπασία Παναγιώτου, επίκουρη καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παντελής Λαζαρίδης, ψυχίατρος
με αναπληρωματικό μέλος τον Αριστείδη Κουτρούμπα, Ph.D., MBA Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Γεώργιος Θεοδωράκος, οικονομολόγος
με αναπληρωματικό μέλος την Αγγελική Δρελιώζη, νοσηλεύτρια Ph.D., MScN, MScHSM

Γεώργιος Κλεφτοδήμος, νομικός
με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Λιάκουρα, στέλεχος του Υπ. Υγείας

Γιαννελάκης Κωνσταντίνος, δικηγόρος,
με αναπληρωματικό μέλος την Παπακώστα Ειρήνη, δικηγόρος

Επίτιμα μέλη ΔΣ ΚΕΘΕΑ
Επίτιμα είναι τα μέλη των παρελθόντων διοικητικών συμβουλίων του ΚΕΘΕΑ που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μία θητεία. Ως επίτιμα μέλη του Δ.Σ. μετέχουν δια βίου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Από το 1988 έως το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ εκλεγόταν από τη Γενική του Συνέλευση με άμισθη θητεία. Αποτελούνταν από αναγνωρισμένες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικά στο έργο της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης. Δείτε εδώ τα αιρετά Δ.Σ. των ετών 1988-2019.

Γραμματεία ΔΣ ΚΕΘΕΑ: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα, τ. 210 9241993-6, email: admin@kethea.gr