Οργανόγραμμα ΚΕΘΕΑ


Το οργανόγραμμα του ΚΕΘΕΑ (Απόφαση ΔΣ, 3η συνεδρίαση 24/1/2002), που συνοδεύεται από περιγραφές θέσεων εργασίας, στοχεύει στη γεωγραφική και διοικητική αποκέντρωση, στη θεραπευτική αυτοτέλεια των προγραμμάτων απεξάρτησης και στη σύνδεσή τους με την έρευνα και την εκπαίδευση, με στόχο την ευέλικτη ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το οργανόγραμμα προβλέπει οριζόντιες ομάδες επικοινωνίας ανά πεδίο παρέμβασης, τοπικά και διατοπικά συμβούλια, τα οποία, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τον νόμο θεσμικά όργανα του ΚΕΘΕΑ (Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ), δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συντονισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια συνεκτικής οργανωσιακής κουλτούρας. Δείτε το οργανόγραμμα του ΚΕΘΕΑ.