Μονάδα στην Καλαμάτα


Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 6002354, 10/2023 – 12/2024

Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027


Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 244.500,00 €

Το Πολυδύναμο Κέντρο Καλαμάτας έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

  • Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών
  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
  • Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης
  • Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.
  • Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Διεύθυνση: Αιπύτου 10, 24133 Καλαμάτα, τ.: 2721086967, e-mail: pd-kalamata@kethea-kyttaro.gr 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο