Έρευνα & αξιολόγηση


Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης. Οι ερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού, οι οποίες ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε συνεργασία με το EMCDDA και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αξιολόγηση υπηρεσιών

Περιλαμβάνει το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κλινικών Διοικητικών και Οικονομικών Στοιχείων (CMIS), τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των αποδεκτών/τριών των υπηρεσιών και της ευρύτερης κοινότητας, την αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων, την αξιολόγηση της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάλυση κόστους-όφελους, τον κοινωνικό σχεδιασμό, καθώς και την ικανοποίηση προσωπικού.

Παρακολούθηση χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων

Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Αξιολόγηση της κλινικής πορείας

Η έκβαση της πορείας όσων συμμετέχουν στα θεραπευτικά προγράμματα παρακολουθείται σε διάστημα 12 και 24 μηνών από την εισαγωγή στο πρόγραμμα σε όλα τα πεδία που προτείνονται από το EuropASI, καθώς και στα πρόσθετα πεδία: Θέματα που αφορούν την οικογένεια,  εκπαίδευση και/ή αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση, ψυχολογικές αλλαγές, αλλαγές σε θέματα υγείας, νομικά ζητήματα.

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ

Η συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) αφορά αφενός την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα και αφετέρου την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά (EMCDDA).

Εποπτεία σε έρευνες τρίτων 

To KEΘΕΑ δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες, φοιτητές και φοιτήτριες σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στελέχη φορέων να διενεργήσουν έρευνα στα θεραπευτικά του προγράμματα στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει στον Οργανισμό.