Επαναλητπικός δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Κοζάνη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για μίσθωση ακινήτου στην Κοζάνη , για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ , εμβαδού από 150τ.μ.- 260τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) έως 2 έτη,  με δυνατότητα παράτασης.

  1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ005110022 της ΣΑ ΕΠ0051 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτ. Μακεδονία 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με κωδικό ΟΠΣ 5032656, με αριθμ. πρωτ.4125/24.12.2018 ένταξης της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με κωδικό ΟΠΣ 5032656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

 CPV: 70130000-1

 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΟΖΓΟΡ9Υ-Ι38

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΠΛΖΟΡ9Υ-ΙΒΨ

Το ακίνητο θα πρέπει:

  1. Να είναι συνολικού εμβαδού από 150τ.μ. έως 260 τ.μ.
  2. Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον ιστό της πόλης της Κοζάνης
  3. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α. Έναν (1) χώρο υποδοχής με κουζίνα

Β. Δυο (2) χώρους γραφείων –ομαδικών συναντήσεων με τέσσερις (4)  θέσεις εργασίας συνολικά

Γ. Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Δ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄

Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 09/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ.  και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους  δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ του επί της οδού Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (έναντι στρατοπέδου Μακεδονομάχων) Κοζάνη , Τ.Κ. 50103, και  σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής   «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»  καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της Κοζάνης  «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo ΚΕΘΕΑ , στα τηλέφωνα 24610 28324 και 26510 77010 και ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.