Δήλωση προσβασιμότητας


Ο ιστότοπος www.kethea.gr συμμορφώνεται με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄ 23-09-2020) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 06-11-2023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε με τη χρήση εργαλείου που διατίθεται ελεύθερο στην πλατφόρμα https://achecks.org/checker/index.php

Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου του ΚΕΘΕΑ. Εάν αντιμετωπίζετε εμπόδια προσβασιμότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kethea.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα.