Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των µελών και  αποφοίτων των θεραπευτικών του προγραμμάτων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επαγγελµατική ανάπτυξη και την έρευνα στον τοµέα δράσης του. Την τρέχουσα περίοδο το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στα εξής ευρωπαϊκά προγράμματα:

Aναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το ΚΕΘΕΑ είναι συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στην οποία μετέχουν το 18 ΑΝΩ, ο ΟΚΑΝΑ, η ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) και η ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών) με στόχο την εκπαίδευση-κατάρτιση και επαγγελματική υποστήριξη 150 απεξαρτημένων ατόμων, προκειμένου να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή να απορροφηθούν σε επιχειρήσεις τρίτων. Η σύμπραξη έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Περισσότερα.

Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανηλίκων

Εγκρίθηκε το 2013 η πρόταση του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανηλίκων» της Πράξης: «Βελτίωση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων - ΚΕΣΑΘΕΑ»  το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Building together a basic course for prevention of drug addictions-ΤΟΙ
Αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επαγγελματιών για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας εντάσσεται στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (Lifelong Learning Programme — LLP, 2007-2013), τομεακό πρόγραμμα Leonardo DaVinci, Μεταφορά Καινοτομίας. Περισσότερα.

CARE
Έχει κεντρικό στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών κατά την περίοδο φυλάκισής τους καθώς και κατά την περίοδο αποφυλάκισής τους. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα συνιστά η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα βελτιωθεί η παρέμβαση για την πρόληψη της υποτροπής καθώς και η επανένταξη των αποφυλακισμένων χρηστών στην κοινωνία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι χώρες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2014.

Χαρτογραφώντας την ένταξη: ποδηλατικές διαδρομές απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό
Πρόγραμμα που υλοποιείται από  το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ με χρηματοδότηση της Νέας Γενιάς σε Δράση και αφορούσε  την άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών. 

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει επίσης σε προγράμματα Tempus, Leonardo Da Vinci, Equal II, Grundtvig για την εκπαίδευση στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ (210 9241993-6)

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής ωφελούμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον είστε μέλος ή απόφοιτος θεραπευτικού προγράμματος και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί. Εκπαίδευση & έρευνα
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Επαγγελματική πιστοποίηση IC&RC
Συνέδρια & ημερίδες
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Ερευνητικές δραστηριότητες
Ευρωπαϊκά προγράμματα