Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπαίδευση επαγγελματιών γύρω από το φαινόμενο των εξαρτήσεων αποτελούν βασικούς στόχους του ΚΕΘΕΑ.

Για την επίτευξή τους το ΚΕΘΕΑ:

• Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των εξαρτήσεων για επαγγελματίες και φοιτητές στο χώρο της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, των παιδαγωγικών, της κοινωνιολογίας, της ψυχιατρικής, της απονομής της δικαιοσύνης κ.ά., σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

• Συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται συστηματικά τα στοιχεία για τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και τους τρόπους χρήσης όσων συμμετέχουν στα προγράμματά του, αξιολογεί τις υπηρεσίες του και παίρνει μέρος σε ειδικά ερευνητικά προγράμματα για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς.

• Συντονίζει ή συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση επαγγελματιών, την έρευνα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης-κατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης των εξαρτημένων.

• Παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium).

• Διαθέτει επιστημονική βιβλιοθήκη με έδρα την Αθήνα, εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «Εξαρτήσεις» και συνεργάζεται με εκδοτικό οίκο για την έκδοση πρωτότυπων ή μεταφρασμένων επιστημονικών εκδόσεων για θέματα εξαρτήσεων, ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας και κοινωνικών επιστημών.

• Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του ή να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία αξιοποιώντας κλινικά του δεδομένα. Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε έρευνα στο ΚΕΘΕΑ παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση.


ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΘΕΑ

Σορβόλου 24
116 36     Αθήνα
τηλ. 210 9241993-6
φαξ  210 9241986    
education@kethea.gr


ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΘΕΑ 
   
Σορβόλου 24
116 36     Αθήνα
τηλ. 210 9241993-6
φαξ  210 9241986
admin@kethea.gr