Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
FAQ

Τι προσφέρει στην πόλη ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ;

Τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ αποτελούν ένα οργανωμένο,
ασφαλές και «καθαρό» από ουσίες περιβάλλον, όπου προσφέρονται δωρεάν
πολύπλευρες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκω-
τικών στην τοπική κοινωνία, σε στενή συνεργασία μαζί της. Τα προγράμματα
του ΚΕΘΕΑ παρέχουν:

• Έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση για την εξάρτηση και τις δυνατότητες θε-
ραπείας στους χρήστες ουσιών, τις οικογένειές τους και κάθε ενδιαφερόμενο.
• «Στεγνό» πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους χρήστες ουσιών
μέχρι την πλήρη απεξάρτηση και κοινωνική τους επανένταξη.
• Πρόγραμμα συστηματικής υποστήριξης για τους συγγενείς και άλλα άτομα
του στενού περιβάλλοντος του χρήστη όσο διαρκεί η διαδικασία απεξάρτησης,
αλλά ακόμα κι όταν ο ίδιος ο χρήστης δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία.
• Δημιουργία ενός ισχυρού τοπικού δικτύου ενημέρωσης και πρόληψης ενά-
ντια στα ναρκωτικά, σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης, μέσα από
προγράμματα σε γειτονιές, σχολεία, συλλόγους, υπηρεσίες κ.ά.
• Πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον με τη συμ-
μετοχή των μελών τού προγράμματος και τη συνεργασία κατοίκων και τοπι-
κών φορέων.
• Εκπαίδευση σε επαγγελματικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής που έρχο-
νται σε επαφή με το πρόβλημα των ναρκωτικών, όπως επαγγελματίες υγείας
και κοινωνικής φροντίδας, φαρμακοποιούς, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς
κ.λπ.

 


FAQ