Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για χώρο στάθμευσης δύο (2) οχημάτων

17.2.2016
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. 3449/22.09.2015,

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με προσφορές για χώρο στάθμευσης δύο (2) οχημάτων του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα έτος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio