Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στρωμάτων ύπνου και προστατευτικών καλυμμάτων

01.8.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ πρακτικό 8ης Συνεδρίασης/29.6.2018 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003445306.

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 50 στρωμάτων ύπνου και 50 προστατευτικών καλυμμάτων(επιστρώματα)» για την Εναλλακτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που στεγάζεται στη Διασταύρωση Ραφήνας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio