Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού και απεγκατάσταση παλαιότερων

15.5.2018
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ν. 4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ ΚΥ-2018/34 και ΑΔΑΜ 18REQ002858632, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ, σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος τύπου Multi με μία εξωτερική και δύο εσωτερικές μονάδες, καθώς και απεγκατάσταση δύο παλαιότερων κλιματιστικών μηχανημάτων Split Unit» στo κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ επί της οδού Σορβόλου 24, Μετς-Αθήνα (EL303), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio