Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού

20.2.2018

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2017/159, ενδιαφέρεται για την προμήθεια Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για δύο (2) έτη, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio