Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού

13.10.2017

Το ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη τον Ν4412/2016, την απόφαση της 18ης Συνεδρίασης ΔΣ ΚΕΘΕΑ και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α 6ΘΣΡOΡ9Y-TY4, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού - για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)  - των θεραπευτικών προγραμμάτων του  ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως εξόδων και κρατήσεων) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα παραρτήματα:


Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση με τα παραρτήματά της.
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio