Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στον Βόλο

09.10.2017
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ Πρακτικό 16ης Συνεδρίασης/3.3.2017 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005917653, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην συμβολή των οδών 54ΟΥ Συντάγματος Ελάς & Γ. Καρτάλη στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων- Πίνακας συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio