Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

05.9.2017
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ Πρακτικό 16ης Συνεδρίασης/3.3.2017   και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005917653. 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην συμβολή των οδών 54ΟΥ Συντάγματος Ελάς & Γ. Καρτάλη στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων- Πίνακας συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους ΟΡΟΥΣ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης