Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

23.6.2017
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει και την έγκριση σκοπιμότητας  δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2017/66, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  στη Λάρισα, για δύο(2) έτη,», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio