Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στη Λάρισα

12.6.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την   ανάδειξη    αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη του θεραπευτικού προγράμματος  ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.150,00€  συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας  δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2017/58  & ΑΕΔ-ΕΞ-2017/59.
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη του θεραπευτικού προγράμματος  ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  στη Λάρισα, για ένα (1) έτος, για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  στη Δ/νση 2ο χλμ. Λάρισας – Κοζάνης», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

ΔΕΙΤΕ τους όρους της Διακήρυξης