Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας

30.5.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την   ανάδειξη  δύο  (2)  αναδόχων  (ένας ανά Ομάδα) για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, στις παρακάτω Ομάδες, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.640,00€  (όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω ανά Ομάδα) συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.