Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

18.5.2017
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2017/508/12.05.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (35.000,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου).

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Tο συνημμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 9   του ανωτέρω Συνοπτικού Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις των Ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio