Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

04.4.2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (καλλιέργεια, συντήρηση, εκπαίδευση) για ένα (1) έτος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (31.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του  ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, στην Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 57400, το αργότερο έως την 27/04/2017 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.
Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr. 

Πληροφορίες και παραλαβή των όρων συμμετοχής από τις Παραγωγικές Μονάδες ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, κο Τζιούμπα Θανάση, τηλ. 2310 799976 και 6974427020 ώρες 09.00-15.00.

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio