Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συριγγών

27.6.2016

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

 

1.     Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως αυτό ισχύει σήμερα  με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013.

 2.    Της υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), και κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.

3.     Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α’/95).

4.     Του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.».

5.     Του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων  έργων,  κρατικών  προµηθειών  και  υπηρεσιών σύµφωνα  µε  την  οδηγία  89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).

6.     Της υπ΄αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001 απόφασης (ΦΕΚ1066/Β/10.8.2001) του Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».

7.     Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη βασικών  τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

8.   Του Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

9.     Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»  (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).

10.   Του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

  

11.  Του Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του    Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,

12.  Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,

13.    Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,   Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις,

14.   Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

15.   Την απόφαση του  Δ/ντη του ΚΕΘΕΑ (ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2016/4).

 Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

 Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια 40.000 τεμαχίων συρίγγων  για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην  Αθήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  παρακάτω Ομάδες («ολική προσφορά»),  είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα  της παρούσας.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης